2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607020055-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุพงศ์ สุขใจ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUPONG SUKJAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 79/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การตรวจหาดีเอ็นเอมนุษย์ในวัตถุพยานทางชีวภาพบางชนิดโดยใช้เทคนิคดีเอ็นเอแอมพลิฟิเคชัน ร่วมกับวิธีคัลเลอริเมตริกด้วยอนุภาคนาโนทอง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DETECTION OF HUMAN DNA IN SOME BIOLOGICAL EVIDENCE USING DNA AMPLIFICATION COMBINED WITH A COLORIMETRIC METHOD BASED ON GOLD NANOPARTICLES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 923/2561 ลว 19 ตุลาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 พฤศจิกายน 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 มิถุนายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 337/2562 ลว 15 พ.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 13 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 125/2561 ลว 13 ก.พ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 250/2563 ลว 24 เม.ย. 2563