2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607020060-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กานต์พิมล กรไกร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KARNPIMON KRORAKAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมี แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ไบโอเซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีสำหรับตรวจวัดฮอร์โมนความเยาว์วัย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) ELECTROCHEMICAL BIOSENSOR FOR DETECTION OF YOUTH HORMONE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 เมษายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 187/2561 ลว. 6 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 898/2562 ลว 6 พ.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 130/2561 ลว 13 ก.พ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-