2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607020064-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อรณี ศรีใชยพล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ORANEE SRICHAIYAPOL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมี แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวเคมีขององค์ประกอบบริเวณเซลล์ห่อหุ้มของแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสิสหลังการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROFILE OF MELIOIDOSIS CAUSATIVE BACTERIAL CELL ENVELOPE AFTER ANTIBACTERIAL TREATMENT 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 255/2562 ลว. 4 เม.ย. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 มีนาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 96/2563 ลว 4 ก.พ. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 5 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 164/2562 ลว 8 มี.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-