2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607020065-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศรัญญา แข้คำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SARANYA KHAEKHUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 77/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ประสิทธิภาพของการใช้เชื้อราเอนโดไฟต์ที่ผลิตฮอร์โมนพืชร่วมกับเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) EFFICIENCY OF DUAL INOCULATION WITH ENDOPHYTIC FUNGI-PRODUCING PLANT GROWTH HORMONE AND ARBUSCULAR MYCORRHIZA FUNGI ON THE GROWTH PROMOTION OF JERUSALEM ARTICHOKE (Helianthustuberosus L.) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 872/2561 ลว. 10 ต.ค. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 ธันวาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 852/2562 ลว 18 ต.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. โสภณ บุญลือ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 169/2561 ลว 22 ก.พ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-