2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607030016-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธวัช หะหมาน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THAWAT HAMARN
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินเชื้อพันธุกรรม และพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความต้านทานต่อโรคเน่าแดงและแส้ดำในอ้อย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) GERMPLASM EVALUATION AND INHERITANCE OF RED ROT AND SMUT DISEASE RESISTANCE IN SUGARCANE (SACCHARUM OFFICINARUM L.) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กันยายน 2561 คำสั่งที่ 529/2561 ลว 14/9/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 กันยายน 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 กันยายน 2561 คำสั่งที่ 531/2561 ลว 14/9/2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กันยายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 28 กันยายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สนั่น จอกลอย คำสั่งที่ 049/2561 ลว 26/1/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาย นิมิตร วรสูต คำสั่งที่ 173/2562 ลว 4/4/2562