2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607040007-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นิรุตม์ กุลสุวรรณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NIRUT GULSUWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) เทคนิคการตรวจจับสัญญาณสำหรับการส่งสัญญาณ QAM อันดับมากกว่า 4K ในระบบสื่อสารที่เข้ารหัสแบบแอลดีพีซี 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A DETECTION TECHNIQUE FOR BEYOND 4K-QAM LDPC CODED TRANSMISSION. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 เมษายน 2562 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 253/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 253/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 15 พฤษภาคม 2562 วันที่อนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ คำสั่งคณะที่ 700/2560 ลว. 8 พฤศจิกายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-