2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607050006-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภูวนาท พูนสวัสดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PUVANAT POONSAWAT
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด แบบองค์รวม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF A LEARNING MANAGEMENT MODEL TO PROMOTE HOLISTIC THINKING PROCESS FOR UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
รายละเอียด โทรศัพท์ 0935459893 / ปลาย 63 บันทึก ที่ อว 660302.1/1688 ลว18พค64 เสนออนุมัติ บว.23 กรณีพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 171/2562 ลว. 22 ก.พ. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 มีนาคม 2562 ผ่าน "S" ปลาย/2561 ลว. 11 มีนาคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.525/2563 ลว. 11 พ.ย. 2563 / ส่งเล่มไม่ทันหลังสอบ 30 วัน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 พฤษภาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.235/2564 ลว. 14 พ.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 24 มิถุนายน 2564 ปลาย 63 /บันทึก ที่ อว 660302.1/1688 ลว18พค64 อนุมัติ บว.23 ช้ากรณีพิเศษ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ คำสั่ง ศศ.บศ.063/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร