2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607050011-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริขวัญ ศรีวิไล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRIKWAN SRIVILAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 79/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ความรู้ของครูเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Teachers’ Knowledge of Student Learning in Secondary Mathematics Classroom Using Lesson Study and Open Approach 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1 โทรศัพท์ 0897121062 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 พฤษภาคม 2563 คำสั่ง ศศ.073/2563 ลว.10เม.ย.63 (ครั้งที่ 1)
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 พฤษภาคม 2563 ไม่ผ่าน "U" : (ครั้งที่ 1) ภาคปลาย 62
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.524/2563 ลว.21ตค63 (ครั้งที่ 2)
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 พฤศจิกายน 2563 ผ่าน S ต้น/2563 (ครั้งที่2) ลว. 20 พฤศจิกายน 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 เมษายน 2564 สอบครั้งที่ 1 คำสั่ง ศศ.บศ.118/2564 ลว. 9 เมษายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤษภาคม 2564 29% (ตาม ปศ. ป.เอก ไม่ควรเกิน 20%) ภาคปลาย 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 กุมภาพันธ์ 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.036/2566 ลว. 27 มกราคม 2566
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 30 มีนาคม 2566 เสนอ กก.คณะ 20 เม.ย. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 มีนาคม 2566 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ คำสั่ง ศศ.บศ.793/2562 ลว. 12 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความรู้ของครูเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวารสาร วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยทาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ISBN/ISSN 2408-1078, online 2651-2440   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กุมภาพันธ์ 2566 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ