2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607050026-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นราศักดิ์ ภูผายาง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARASAK POOPHAYANG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 132/2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) กรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นในมหาวิทยาลัยไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Framework for Developing a Curriculum of Startup Business Incubation in Thailand University 
รายละเอียด ป.เอก ค.พิเศษ / ปลาย 63 บันทึก ที่ อว 660302.1/1688 ลว18พค64 อนุมัติ บว.23 ช้าเป็นกรณีพิเศษ /โทรศัพท์ 088-561 6180 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 171/2562 ลว. 22 ก.พ. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 มีนาคม 2562 ผ่าน "S" ปลาย/2561 ลว. 11 มีนาคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 พฤษภาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 201/2564 ลว. 11 พ.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 25 มิถุนายน 2564 ปลาย 63 /บันทึก ที่ อว 660302.1/1688 ลว18พค64 อนุมัติ บว.23 ช้ากรณีพิเศษ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.034/2566 ลว. 27 มกราคม 2566
F แจ้งผลสอบ 9 กุมภาพันธ์ 2566 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี