2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607050039-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐพล ธรรมมาวิวัฒน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAPON THAMMAWIWAT
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 145/2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Students’ Creative Problem Solving in Mathematics Classroom Using Lesson Study and Open Approach 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 พฤษภาคม 2563 คำสั่ง ศศ.073/2563 ลว.10เม.ย.63 (ครั้งที่ 1)
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 พฤษภาคม 2563 ผ่าน "S" : (ครั้งที่ 1) ภาคปลาย 62
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 เมษายน 2564 ไม่ผ่าน : สอบครั้งที่ 1 คำสั่ง ศศ.บศ.117/2564 ลว. 9 เม.ย.2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กันยายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 744/2564 ลว. 5 สิงหาคม 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤษภาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.192/2565 ลว.27 พฤษภาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 26 มิถุนายน 2565 18% ภาคปลาย 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ เปลี่ยนจาก วัชรินทร์ คล่องดี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง