2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607060001-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง จุธาลักษณ์ แก้วมะไฟ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. JUTALUX KAEWMAFAI
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุโดยชุมชน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) AGING PREPARATION BY COMMUNITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 ธันวาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 สิงหาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 26 สิงหาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 257/2561 ลว.1 ส.ค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-