2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070002-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อรรถพล ปิดสายะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ATTHAPON PIDSAYA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายวิภาคศาสตร์  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การแสดงออกและการระบุตำแหน่งของ Vesicular inhibitory amino acid transporter (VIAAT) ในต่อมน้ำลายหลักของหนูไมซ์ ในภาวะปกติและภาวะขาดน้ำ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Expression and localization of vesicular inhibitory amino acid transporter (VIAAT) in major salivary glands of mice under normal condition and dehydration 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 มีนาคม 2561 คำสั่งที่ 524/2561 ลว 26 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กันยายน 2562 คำสั่งที่ 1661/2562 ลว 23 กันยายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 9 ตุลาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 สิงหาคม 2563 คำสั่งที่ 1444/2563 ลว 21 สิงหาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 3 กันยายน 2563 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
F รับรองการแก้ไข 8 กันยายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 กันยายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว คำสั่งที่ 55/2561 ลว 9 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Different expression and subcellular localization of vesicular inhibitory amino acid transporter in ducts of major salivary glands: An in situ study in mice 
ชื่อวารสาร Archives of Oral Biology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier B.V. 
ISBN/ISSN 0003-9969  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 February 2020 
ปีที่   ฉบับที่ 113 
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 104689  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การระบุตำแหน่งระดับจุลภาคของ Vesicular Inhibitory Amino Acid Transporter ในต่อมน้ำลายหลักของหนูไมซ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2563 
ชื่อการประชุม The 2 nd National Conference of Health Science Research: Transformation towards Thailand 4.0 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 มกราคม 2563 ถึง 17 มกราคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สถานที่จัดประชุม อาคารสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  จังหวัด/รัฐ จังหวัดเชียงราย 
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 34  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract