2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070003-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุรีรัตน์ ปัดไธสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUREERAT PADTHAISONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการพยากรณ์การลุกลาม และการเกิดขึ้นอีกของมะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ldentification of candidate biomarkers for prediction of cholangiocarcinoma progression and recurrence 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 พฤศจิกายน 2560 คำสั่งที่ 1973/2560 ลว 10 พย 60
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 ธันวาคม 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 16 พฤศจิกายน 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งที่ 2149/2561 ลว 21 พฤศจิกาน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม คำสั่งที่ 1334/2560 ลว 9 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นิษณา นามวาท คำสั่งที่ 1334/2560 ลว 9 สิงหาคม 2560