2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070007-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ประภัสสร มะลาด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRAPHATSON MALAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 136/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ EBV ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Inhibitory effects of andrographolide on EBV-infected cells. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 ตุลาคม 2560 คำสั่งที่ 1842/2560 ลว 30 ตุลาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 มกราคม 2562 คำสั่งที่ 58/2562 ลว 14 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาว แจ่มใส เพียรทอง คำสั่งที่ 1302/2560 ลว 4 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ คำสั่งที่ 1302/2560 ลว 4 สิงหาคม 2560
 
 
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน