2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070008-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วัชรพงษ์ ปันทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WATCHARAPONG PANTHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) บทบาทของการติดเชื้อร่วมกันของ Epstein-Barr virus และ Human papillomavirus ในการก่อให้เกิดมะเร็งช่องปาก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Roles of Epstein-Barr virus and Human papillomavirus co-infection in oral carcinogenesis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 สิงหาคม 2561 คำสั่งที่ 1436/2561 ลว 10 สิงหาคม 2561 สอบวันที่ 17 สค 61
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 กันยายน 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S สอบวันที่ 16 สิงหาคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 629/2562 ลว 22 เมษายน 2562 สอบวันที่ 8 พค 62
D อนุมัติเค้าโครง 13 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ คำสั่งที่ 904/2561 ลว 30 พฤษภาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นางสาว แจ่มใส เพียรทอง คำสั่งที่ 904/2561 ลว 30 พฤษภาคม 2561