2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070009-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สวรส ศรีสถาพร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAWAROT SRISATHAPORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) บทบาทของ long non-coding RNA ที่ถูกเหนี่ยวนำโดย Epstein-Barr virus ในการเกิดมะเร็งในช่องปาก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Role(s) of Epstein-Barr virus-induced long non-coding RNA in oral oncogenesis. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 สิงหาคม 2561 คำสั่งที่ 1436/2561 ลว 10 สิงหาคม 2561 วันที่ 17 สค 61
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 กันยายน 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S สอบวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สอบวันที่ 16 สิงหาคม 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 628/2562 ลว 22 เมษษยน 2562 สอบวันที่ 8 พค 62
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 628/2562 ลว 22 เมษายน 2562 สอบ 8 พค 62
D อนุมัติเค้าโครง 13 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ คำสั่งที่ 905/2561 ลว 30 พฤษภาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นางสาว แจ่มใส เพียรทอง คำสั่งที่ 905/2561 ลว 30 พฤษภาคม 2561