2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070020-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิตติมาฆ์ ดวงศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JITTIMA DUANGSRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาบทบาทของ CD4+ T cells in leptospirosis 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Role(s) of hamster CD4+ T cells in leptospirosis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 สิงหาคม 2561 คำสั่งที่ 1436/2561 ลว 10 สิงหาคม 2561 สอบวันที่ 17 สค 61
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 กันยายน 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S สอบวันที่ 16 สิงหาคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งที่ 330/2562 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2562 สอบวันที่ 13 มีนาคม 62
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คำสั่งที่ 943/2561 ลว 4 มิถุนายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. รศนา วงศ์รัตนชีวิน คำสั่งที่ 943/2561 ลว 4 มิถุนายน 2561