2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070021-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พลากร สืบสำราญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHALAKORN SUEBSAMRAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเมตาบอลิกผิดปกติ และอุบัติการณ์โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียนชีวิตในประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับดัชนีนวลกายโดยการศึกษาติดตาม 10 ปี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Association between metabolically unhealthy and incident risk of diabetes mellitus,hypertension cardiovascular disease,and all - cause mortality across different level of obesity among thai population aged 15 years and older,retrospective cohort study 10 - years follow-up 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 มีนาคม 2561 คำสั่งที่ 455/2561 ลว 19 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ s
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 มกราคม 2562 คำสั่งที่ 79/2562 ลว 14 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คำสั่งที่ 32/2561 ลว 5 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-