2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070022-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ฐิตาภา ชินกิจการ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TITAPA CHINKIJKARN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตา</strong><strong>ม</strong><strong>ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 118/2560) ลงวันที่&nbsp;</strong><strong>&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong><strong>&nbsp;</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิจัยกึ่งทอลองบำบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีนด้วยรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวใหม่ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A Quasi-Experimental Study of Drug Camp in Treatment of Methamphetamine Use with a New Behavioral Change Model 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 มีนาคม 2561 คำสั่งที่ 456/2561 ลว 19 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 พฤษภาคม 2561 คำสั่งที่ 797/2561 ลว 16 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 17 ตุลาคม 2561 Turnitin 18%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มานพ คณะโต คำสั่งที่ 33/2561 ลว 5 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-