2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070024-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นรายุทธ บุญยานุตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARAYUT BOONYANUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 89/2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบเพื่อลดการใช้สารเสพติดในชุมชน:กรณีศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development of lnitiatives on Drugs Demand Reduction in Communities:Case Sudy of Chalermprakiat Distrct,BuriRam Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 มีนาคม 2561 คำสั่งที่ 457/2561 ลว 19 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ s
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 ตุลาคม 2561 คำสั่งที่ 2028/2561 ลว 31 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 4 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มานพ คณะโต คำสั่งที่ 31/2561 ลว 5 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-