2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070027-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สหรัฐ วงศ์แก้วเขียว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAHARUT WONGKAEWKHIAW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 79/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสามารถในการต้านฟิล์มชีวภาพของเพปไทด์ในรูปแบบดีอีแนนทิโอเมอริคต่อเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่แยกจากผู้ป่วยโรคโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบชนิดเรื้อรัง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Antibiofilm potential of D-enantiomeric antimicrobial peptides against antibiotic resistance bacteria isolated from chronic rhinosinusitis patients 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 มีนาคม 2561 คำสั่งที่ 376/2561 ลว 5 มีนาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 มีนาคม 2561 คำสั่งที่ 376/2561 ลว 5 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 มีนาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 มีนาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 เมษายน 2561 คำสั่งที่ 605/2561 ลว 10 เมษายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 15 เมษายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 พฤษภาคม 2563 คำสั่งที่ 856/2563 ลว 22 พฤษภาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 8 มิถุนายน 2563 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 กรกฎาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ คำสั่งที่ 1428/2560 ลว 17 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ทำวิจัย  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 20 September 2018  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 31 January 2019 
สถานที่ไป Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA) 
เมือง Amsterdam  ประเทศ Netherlands