2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070028-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปริญาภา นาจอมเทียน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRIYAPA NAJOMTIEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 33/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาและประเมินชุดตรวจแยกเชื้อสำหรับวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT AND EVALUATION OF LATERAL FLOW IMMUNOASSAYS FOR DIAGNOSIS OF MELIOIDOSIS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 มีนาคม 2561 คำสั่งที่ 375/2561 ลว 5 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 มีนาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 627/2562 ลว 22 เมษษยน 2562 สอบวันที่ 3 พค 62
D อนุมัติเค้าโครง 7 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คำสั่งที่ 1429/2560 ลว 17 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. รศนา วงศ์รัตนชีวิน คำสั่งที่ 1429/2560 ลว 17 สิงหาคม 2560