2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070029-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. SURIYANI TAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SURIYANI TAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เวชศาสตร์เขตร้อน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) บทบาทของ miRNA จากพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The Role of the Liver Fluke Opisthorchis viverrini’s miRNA in Pathogenesis of Opisthorchiasis-Induced Cholangiocarcinoma 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 สิงหาคม 2562 คำสั่งที่ 1491/2562 ลว 26 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 กันยายน 2562 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งที่ 193/2563 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 9 มีนาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 มิถุนายน 2563 คำสั่งที่ 1107/2563 ลว 23 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 16 กรกฎาคม 2563 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 963/61 ลว. 7 มิ.ย.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 963/61 ลว. 7 มิ.ย.61