2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070031-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รัตติยา ทองรุ่ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RUTTIYA THONGRUNG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชวิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 132/2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ฤทธิ์ต้านภาวะไตเสื่อมของสารสกัดใบมะรุมในหนูแรทที่เกิดโรคไตจากภาวะเบาหวานโดยการเหนี่ยวนำด้วยสเตร็ปโตโซโตซิน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effect of Moringa oleifera leaves extract on streptozotocin-induced diabetic nephropathy in rats 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 มกราคม 2562 คำสั่งที่ 57/2562 ลว 14 มกราคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 กุมภาพันธ์ 2562 สอบผ่าน สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ตุลาคม 2562 คำสั่งที่ 1907/2562 ลว 31 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 13 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปณต ตั้งสุจริต คำสั่งที่ 59/2561 ลว 9 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร คำสั่งที่ 59/2561 ลว 9 มกราคม 2561