2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070032-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อริศรา ภูสาริ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ARISARA POOSARI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 119/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยด้านจุลชีพ ด้านจีนและด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารในประเทศไทย : การศึกษาแบบ Hospital-Based-Control Study. 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Microbial,Genetic and Environmental Risk Factors for Esophageal Cancer in Thailand: A Hospital-Based Case-Control Study. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 มกราคม 2562 คำสั่งที่ 168/2562 ลว 25 มกราคม 2562 สอบวันที่25-28 มกราคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 มกราคม 2562 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งที่ 334/2562 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2562 สอบวันที่15 มีนาคม 62
D อนุมัติเค้าโครง 19 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฐิติมา นุตราวงศ์ คำสั่งที่ 93/2561 ลว 12 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท คำสั่งที่ 2333/2561 ลว 24 ธันวาคม 2561