2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607080004-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุวัฒน์ พลทิพย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUWAT PONTIP
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา พัฒนศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การเปลี่ยนผ่านของชุมชนเกษตรกรรมในพื้นที่ใกล้เขตอุตสาหกรรม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Agrarian Transformation in Local Communities around Industrial Zones of Nam Phong District, Khon Kaen Province 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 341/2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 พฤษภาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤศจิกายน 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 12 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 341/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแบบวิถีการผลิตของชุมชนเกษตรกรรมในพื้นที่ใกล้เขตอุตสาหกรรม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 ตุลาคม 2565 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2566  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Agricultural Transformation within the Modern Industrial Zone of Nam Phong District, Khon Kaen Province, Thailand.  
ชื่อวารสาร journal of mekong societies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร abCenter for Research on Plurality in the Mekong Region Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 March 2023 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน Auguest  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ