2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607080018-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ดิษยทรรศน์ ศรีบุญเรือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. DISAYATHAT SRIBUNRUEANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไทย  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาไทย แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) เพศภาวะและเพศวิถีในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) GENDER AND SEXUALITIES IN KHUN CHANG KHUN PAEN 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 342/2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 กรกฎาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 สิงหาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 6 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อรทัย เพียยุระ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 342/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-