2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607080030-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. LAMNGEUNE SOULIYAVONG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. LAMNGEUNE SOULIYAVONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรัชญาและศาสนาตะวันออก แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 2/2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดเชิงพุทธบูรณาการ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Buddhist Integrated Approach of Temple’s Environmental Management 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 665/2561, คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่320/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 เมษายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 เมษายน 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 23 พฤษภาคม 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 26 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 665/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่320/2562