2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607080031-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. THAVONE TAPHONEPASEUTH ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THAVONE TAPHONEPASEUTH
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรัชญาและศาสนาตะวันออก แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 79/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) วิเคราะห์พุทธธรรมที่ปรากฏในงานศิลปกรรมนครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) An Analysis of Buddha Dhamma as Appeared in Viengtiane's Fine Art Laos PDR. to promote Religious Tourism 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 802/2561, คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 487/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 สิงหาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 กันยายน 2561 สอบไม่ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 สิงหาคม 2562 สอบครั้งที่ 2
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 สิงหาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2563
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 23 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 802/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วิเชียร แสนมี คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 487/2562