2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607100008-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พุทธชาด นามเวียง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PUTHACHAD NAMWAING
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 42/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลการออกกำลังกายในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยที่มีภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอดที่ใส่ท่อระบายทรวงอก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The Effect of Exercise on Pulmonary Rehabilitation in Pneumothorax Patients with Chest Drainage 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 เมษายน 2561 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 กันยายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ คำสั่งที่ 188/2560 ลว.7ธค.60 (ที่178/2561 ลว.21 พย.61นายเศกสรรค์ ชัยสุขสันต์ นางรักฝัน สวัสดิพาณิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-