2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607110012-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นันทพร วงศ์สุรวัฒน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NANTAPORN WONGSURAWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตา</strong><strong>ม</strong><strong>ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 118/2560) ลงวันที่&nbsp;</strong><strong>&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong><strong>&nbsp;</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 สิงหาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 สิงหาคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 8 กรกฎาคม 2562 อว.66031.9.1/2909
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 480/2560 ลว.20 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 567/2560 ลว. 14 กันยายน 2560