2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607110016-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อรรถพล ติตะปัญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ATTAPOL TITAPUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 สิงหาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 สิงหาคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤษภาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 มิถุนายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 8 กรกฎาคม 2562 อว.66031.9.1/2910
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 529/2560 ลว.15 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาย ณรงค์ ขันตีแก้ว คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 529/2560 ลว.15 สิงหาคม 2560