2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607110019-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ฐนกร คำหารพล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAKORN KHAMHARNPOL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทุกภาควิชาร่วมกันสอน  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 113/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ภาวะสุขภาพจิตและคุณภาชีวิตของผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Mental health status and quality of life of high school student's parents in the Notheast of Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2561
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 7 พฤษภาคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 10 มิถุนายน 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 10 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 318/2561 ลว. 26 ก.ค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-