2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607150010-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชลธิชา อมรโรจน์วรวุฒิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHONTICHA AMORNROJVARAVUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 119/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การหาภาวะที่เหมาะสมในการดัดแปรแป้งข้าวเหนียวโดยกระบวนการตกตะกอนร่วม เพื่อใช้เป็นสารช่วยในยาเม็ดชนิดตอกตรง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Optimization of co-precipitated glutinous rice starch as excipient in direct compression tablet 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 ตุลาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 19 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 259/2561 ลว.9 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-