2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607210004-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนกพร อินทรักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANOKPORN INTHARAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 พฤษภาคม 2562 สอบครั้งที่ 2 ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (ฉบับที่ 91/2561) ลงวันที่ 15 พ.ย. 61
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 พฤษภาคม 2562 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (ฉบับที่ 18/2562) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 16/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-