2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607220008-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHINANANG SAWADRAM
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 47/2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) อัตลักษณ์ผ้าทอไทลื้อหลวงพระบางสู่การออกแบบแฟชั่นสิ่งทอ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Identities of Tai-Lue Textiles Luang Prabang to Design Fashion Textiles 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 มกราคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 มกราคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 14 มิถุนายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มิถุนายน 2565
F แจ้งผลสอบ 15 มิถุนายน 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี คำสั่งคณะฯที่ 198/2561 ลว.20 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-