2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607410003-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนภัทร วงษ์คำจันทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAPATTARA WONGKHAMCHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 47/2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ระบบแนะนําสถานทีท่องเทียวโดยใช้ข้อมูลเครือข่ายสังคม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Social Network Based Tourist Attraction Recommendation System 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่22/2562 ลวท. 9 เม.ย. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 เมษายน 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 26/2562 ลวท. 25 เม.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 5 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อริยะ นามวงศ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 43/2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-