2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615020020-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เดชฤทธิ์ แก้วประดับ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. DECHRIT KAEWPRADAB
    คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 35/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) เรียนรู้การแทนข้อมูลด้วยผู้สอนเมตริกอัตโนมัติสำหรับการจำแนกข้อมูลผสม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) LEARNING DATA REPRESENTATION WITH METRIC-BASED AUTO-INSTRUCTOR FOR MIXED DATA CLASSIFICATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 เมษายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 169/2563 ลว 10 มี.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 759/2562 ลว 13 กันยายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-