2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615020031-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เจษฎากร ฉัตรเสน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JATSADAKRON CHATSEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมี แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561  ) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสังเคราะห์ ZIF-67 และคอมโพสิตของ ZIF-67 เพื่อใช้ในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SYNTHESIS OF ZIF-67 AND ZIF-67 COMPOSITE FOR CO2 CAPTURING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 258/2563 ลว 28 เม.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 2 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 764/2562 ลว 13 กันยายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-