2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615020074-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ทิพย์ธิดา คิดถูก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TIPTIDA KIDTOOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของปุ๋ยชีวภาพในรูปสปอร์และเซลล์แขวนลอยต่อการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF BIO-FERTILIZER IN THE FORM OF SPORE AND CELL SUSPENSION ON GROWTH OF OKRA 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 94/2563 ลว 4 ก.พ. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 18 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 525/2562 ลว 12 ก.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-