2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615020107-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กมลชนก ปานคำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KAMONCHANOK PARNKHAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 47/2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 47/2021 on April 9, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนานาโนสเปรย์ที่มีฤทธิ์อยู่นานเพื่อใช้ในการยับยั้งแบคทีเรียบนผ้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF NANOSPRAY FOR LONG - LASTING ANTIBACTERIAL FABRIC 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 125/2563 ลว 20 ก.พ. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 10 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. เยาวพา ตรีกมล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 713/2562 ลว 27 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 99/2563 ลว 4 ก.พ. 2563