2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615020109-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิดาภา ดวนใหญ่ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JIDAPA DUANYAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Phyllanthus mirabilis และ Phyllanthus kaweesakii ในประเทศไทย โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) GENETIC DIVERSITY OF PHYLLANTHUS MIRABILIS AND PHYLLANTHUS KAWEESAKII IN THAILAND USING MOLECULAR MARKERS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 314/2562 ลว 29 เม.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤษภาคม 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 10 พฤศจิกายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 698/2563 ลว 9 พ.ย. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาย ประนอม จันทรโณทัย คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 711/2563 ลว 17 พ.ย. 2563