2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030014-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปทุมพร กองสมบัติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATUMPORN KONGSOMBAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ธุรกิจการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 118/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความรู้เรื่องขยะอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Knowledge of Food Waste of Khon Kaen University Students 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งที่ 533/2562 ลว 20/11/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธีระ เกียรติมานะโรจน์ คำสั่งที่ 070/2562 ลว 25/1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร คำสั่งที่ 070/2562 ลว 25/1/2562