2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615030017-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นภัส เหมะธร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NAPAS HEAMATORN
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความต้องการการส่งเสริมมาตรฐาน มกษ.8000 - 2555 ของเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมในจังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) NEEDS FOR EXTENSIONS ON THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 8000 – 2555 OF HAND REELED THAI SILK YARN PRODUCTION FARMERS IN CHAIYAPHUM PROVINCE 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งที่ 019/2562 ลว 14/1/2562 
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กันยายน 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กันยายน 2562 คำสั่งที่ 408/2562 ลว 28/8/2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 กุมภาพันธ์ 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 มีนาคม 2563 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 ตุลาคม 2563
F รับรองการแก้ไข 4 ธันวาคม 2563
F แจ้งผลสอบ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ คำสั่งที่ 491/2562 ลว 21/10/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล คำสั่งที่ 491/2562 ลว 21/10/2562
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความต้องการการส่งเสริมการผลิตเส้นไหมไทยสาวมือตามมาตรฐาน มกษ. 8000-2555 ของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กันยายน 2564 
ปีที่ 50  ฉบับที่
เดือน พ.ค.-มิ.ย.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ