2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030024-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภูพิงค์ ต๊ะอุ่น ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PUPING TA-OUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา กีฏวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 119/2561 ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การบูรณาการการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงร่วมกับสารชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลงวันพริก(Bactrocera Latifrons Hendel) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INTEGRATING THE USE OF ENTOMOPATHOGENIC NEMATODES AND BIO-PESTICIDES TO CONTROL THE CHILLI FRUIT FLY (BACTROCERA LATIFRONS HENDEL) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 กันยายน 2561 คำสั่งที่ 489/2561 ลว 30/8/2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 กันยายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 27 กันยายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ คำสั่งที่ 457/2561 ลว 21/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-