2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030043-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนิษฐา ชาลีเปลี่ยม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANITTA CHALEEPLEAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CASAVA GROWERS’OPINIONS TOWORDS IMPLEMENTATION ON COLLABORATIVE FARMING PROJECT IN KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 มิถุนายน 2562 คำสั่งที่ 287/2562 ลว 28/6/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 กรกฎาคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 16 สิงหาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 กุมภาพันธ์ 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 มีนาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 12 มิถุนายน 2563
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 14 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม เสนอคณบดีลงนาม (แก้ไขก่อนเข้าเล่ม)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล คำสั่งที่ 018/2562 ลว 14/1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ คำสั่งที่ 018/2562 ลว 14/1/2562