2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040001-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กษิดิ์เดช ลีลาสุขารมย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KASIDET LEELASUKHAROM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) กลไกการรับแรงของชิ้นส่วนเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นเมื่อรับแรงตามแนวแกนและแรงด้านข้าง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Resisting mechanism of cold formed steel members subjected to axial compression and lateral loads 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 532/2562 ลว. 5 ก.ค. 62
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กรกฎาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 24 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 95/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-