2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040009-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐนรี นันที ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATNAREE NANTEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวัดสมรรถนะการดำเนินงานในคลังสินค้า 4.0 ภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PERFORMANCE ASSESSMENT FOR WAREHOUSE 4.0 BASED ON SUSTAINABLE PERSPECTIVE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะฯที่ 902/2562 ลว.1 พฤศจิกายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 19 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 59/2562 ลว. 9 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-