2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040021-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พลศักดิ์ ศรีนาวิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. POLASAK SRINAVIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาเตาเผาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบอากาศไหลลงขนาดนำร่อง โดยใช้เชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development of pilot scale downdraft gasifier used refuse derived fuel (RDF) from municipal solid waste (MSW) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 296/2562 ลว. 29 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 23 พฤษภาคม 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุรพล ผดุงทน คำสั่งคณะฯ ที่ 853/2561 ลว.17 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-