2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040036-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐพงษ์ พรรณจำปา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTHAPONG PANJUMPA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การบริหารจัดการหม้อแปลงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมโดยพิจารณาต้นทุนวงจรชีวิต 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Optimal Asset Management of Distribution Transformer Considering Life Cycle Cost 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะที่ 179/2562 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2562
D อนุมัติเค้าโครง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร คำสั่งคณะฯ ที่ 167/2562 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-